menu

Balans

De balans, onderdeel van de jaarrekening, is een momentopname van je vermogen. Vaak is dit moment 31 december. De balans is in feite de stand van de bezittingen en schulden van je onderneming. Links zet je neer wat je bezit (activa), rechts hoe je het gefinancierd hebt (passiva).

Wat moet er in een balans staan?
Zoals hierboven vermeld, bevat de balans een overzicht van je bezittingen en van je kapitaal.

De activa kunnen bestaan uit:

 1. Vlottende activa
 2. Vaste activa
  1. Immateriële vaste activa
  2. Materiële vaste activa
  3. Financiële vaste activa

De passiva kunnen bestaan uit:

 1. Eigen vermogen
 2. Kortlopende schulden
 3. Inventaris
 4. Liquide middelen

Wat heb je aan een balans?
Met de balans kun je diverse financiële ratio’s gebruiken om er zo achter te komen hoe je onderneming ervoor staat. De volgende ratio’s kun je met behulp van de balans uitrekenen:

De solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen x 100%.
Oftewel, in welke mate de onderneming afhankelijk is van geld van andere en in hoeverre het zelf in staat is om tegenslagen op te vangen.

De liquiditeitsratio: vlottende activa / kortelopende schulden x 100%.
Oftewel, in hoeverre de onderneming in staat is om op korte termijn haar schulden te betalen.

De rentabiliteitsratio: winst (of toename eigen vermogen) over een bepaalde periode / het eigen vermogen aan het begin van die periode x 100%.
Oftewel, in hoeverre een onderneming in staat is winst te maken met het door haar geïnvesteerde kapitaal.